Kansalaiset toimintaan vieraslajien torjumiseksi

Haitallisista vieraskasveista on saatu lisätietoa. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on tuottanut yhtenäisen kuvauksen viherrakentamisessa käytettävien ruohovartisten koristekasvien eli perennojen invasiivisuuteen liittyvistä ominaisuuksista.

Haitallisten vieraslajien levinneisyyttä ja torjuntakeinoja on selvitetty poikkeuksellisen laajassa yhteistutkimushankkeessa Suomessa. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus osallistui hankkeessa useaan eri osioon. MTT Kasvintuotannon tutkimus, Puutarha tuotti muun muassa yhtenäisen kuvauksen viherrakentamisessa käytettävien ruohovartisten koristekasvien eli perennojen invasiivisuuteen liittyvistä ominaisuuksista.

Vieraslajit ovat ihmisen mukana uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, kuten puutarhakasveja, riistaeläimiä, vesieliöitä tai tuholaisia. Uudessa elinympäristössään nämä meillä vieraat lajit voivat muuttaa ympäristöä, vaikeuttaa alkuperäisten lajien selviytymistä, levittää tauteja tai aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi viljelykasveille tai metsätaloudelle.

MTT Taloustutkimuksessa luotiin hankkeen aikana malli torjuntatoimien kustannusten arviointiin sekä selvitettiin mahdollisia uusia rahoitusmekanismeja haitallisten vieraslajien aiheuttamien riskien ja uhkien torjumisen rahoittamiseksi. Suuri osa erilaisista maailmalla jo käytössä olevista vieraslajien torjunnan rahoituskeinoista voisi soveltua myös Suomeen. MTT Taloustutkimus osallistui myös osioon, jossa selvitettiin vieraiden kasvintuhoojien leviämisväyliä Suomeen sekä tuhoojien uhkaaman tuotannon arvoa eri sektoreilla.

Monet haitalliset vieraskasvilajit ovat meille koristekasveiksi tuotuja. Viherrakentamisen kasvien käytössä onkin tärkeää uusien haitallisten lajien leviämisen ehkäiseminen ja torjunta.

MTT Kasvintuotannon tutkimus, Puutarha tuotti yhtenäisen kuvauksen viherrakentamisessa käytettävien ruohovartisten koristekasvien eli perennojen invasiivisuuteen liittyvistä ominaisuuksista koehavaintojen perusteella. Lisäksi arvioitiin tutkittujen kasvialkuperien selviytymiskykyä Suomen nykyisessä ilmastossa ja arvioidussa 2020-2030-luvun ilmastossa.

Suurin osa testatuista perennoista kykenee tuottamaan jonkun verran itäviä siemeniä Suomen nykyisessä ilmastossa. Muutaman kymmenen lajin joukko tuottaa runsaasti siementaimia ja osa niistä Keski-Pohjanmaalle – Pohjois-Savoon asti sekä Pohjanlahden rannikolla pohjoisempana.

Lajien haitallista leviämistä rajoittavat kuitenkin monet tekijät. Tutkituista perennalajeista ja –viljelykannoista laadittiin luettelo, jossa kasvit ryhmiteltiin leviämisriskin suhteen kuuteen ryhmään. Kokonaan vältettävien lajien ryhmä on pieni, kuusi lajia. Valtaosaa tutkituista lajeista voidaan turvallisesti käyttää viherrakentamisessa. Ryhmittelyssä kiinnitettiin huomiota myös lajeihin, joilla on hyvä lisääntymispotentiaali, mutta jotka eivät vielä nykyisessä ilmastossa ole riittävän talvenkestäviä. Listasta käyvät ilmi myös vähäisen leviämisriskin lajikkeet niistä lajeista, jotka on todettu voimakkaasti leviäviksi.

Viherrakentamisen kasvien haitallisen leviämisen estämiseksi koottiin myös suosituksia hyvistä käytännöistä taimituottajille, suunnittelijoille, kotipuutarhureille ja päättäjille.

Seitsemän tutkimuslaitoksen, viraston ja järjestön yhteistyönä kehitettiin lisäksi kansallinen vieraslajiportaali vieraslajit.fi. Sivuille on koottu vieraslajitietoa ja sen kautta voi ilmoittaa vieraslajihavaintonsa ja saada ohjeita torjuntaan.

Verkkopalvelun kautta kerätään keskitetysti vieraslajihavaintoja koko Suomesta. Kertyneiden havaintojen pohjalta seurataan haitallisten vieraslajien levinneisyyden muutoksia ja suunnitellaan torjuntatoimia. Hankkeen loppuraporttiin sekä eri osioiden tuotoksiin voi niiden valmistuttua tutustua vieraslajiportaalissa.

Vieraslajien hallintaa ja tietoisuuden lisäämistä koskevassa HAVINA-tutkimushankkeessa mukana olivat Suomen ympäristökeskus SYKE, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Suomen luonnonsuojeluliitto SLL. Hankkeen rahoitti maa- ja metstalousministeriö.

Ruohovartisten koristekasvien leviämiskartoitus ja -ennuste olemassa olevien havaintojen perusteella (MTT, Kasvintuotannon tutkimus, Piikkiö ja Jokioinen)

 

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Jaakko Heikkilä 029 5317190 jaakko.heikkila@mtt.fi

Vanhempi tutkija Sirkka Juhanoja 029 5317277 sirkka.juhanoja@mtt.fi

Kuva: