Pohjoismaisten vieraslajien leviämisreitit kartoitettiin ja luokiteltiin tärkeysjärjestykseen

Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksella kartoitettiin haitallisten vieraslajien leviämisreittejä niin kutsutussa ATAN -hankkeessa. Hankkeessa kartoitettiin, miten vieraslajit ovat todennäköisesti saapuneet Pohjoismaihin ja Baltian maihin, mukaan lukien Islantiin ja Färsaarille. Englanninkielinen raportti julkaistiin keväällä 2015.

Sen lisäksi, että hankkeen aikana tunnistettiin vieraslajien keskeiset leviämisreitit, luokiteltiin ne myös tärkeysjärjestykseen. Kartoituksessa laadittiin lisäksi luettelo mahdollisista tulevista haitallisista vieraslajeista, joita tulisi pitää silmällä.

Raportissa esitellään keskeisten eliöryhmien tärkeimmät leviämisreitit sekä annetaan taustatietoja ja suosituksia, mihin haitallisten vieraslajien hallinta- ja torjuntatoimia kannattaa kohdistaa.

 

Pohjoismaisen ATAN -vieraslajihankkeen yhteenveto ja tulokset (loppuraportti) on julkaistu.

Loppuraportti "Pathway Analysis and Horizon Scanning for Countries in Northern Europe"
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A814657&dswid=8168

Yhteenveto

Lisätietoja: Harry Helmisaari, Suomen ympäristökeskus etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Kuva: