Riskbedömning i anslutning till främmande arter

En del främmande arter kan klassificeras som skadliga. Skadliga, dvs. invasiva, främmande arter kan medföra olägenheter för miljön, ekonomin eller samhället. När man utreder graden av skadlighet hos främmande arter och omfattning av olika skador kan man tillämpa så kallad riskbedömning. Med hjälp av riskbedömning kan till exempel bekämpningsåtgärderna dimensioneras rätt i förhållande till den risk som förknippas med arten.

Kanin. Fotograf: Marko Pesu En risk uppfattas i allmänhet som sannolikheten för en ogynnsam händelse och effekterna av en sådan händelse till exempel för ekonomin, miljön och hälsan. Således hänger både sannolikheten för händelsen och följderna av den samman med risken. En ogynnsam händelse kan till exempel vara en invasion av en främmande art. Genom att göra en riskbedömning kan man få information om riskens storlek som stöd för beslutsfattandet.

Riskbedömning är en vetenskaplig process som omfattar systematisk identifiering och beskrivning av en risk, bedömning av exponeringen för risken och beskrivning av risken. Med exponering avses i det här sammanhanget sannolikheten för att och i vilken omfattning en främmande art anländer, slår sig ner, sprider sig och har konsekvenser.

Riskbedömningar i anslutning till främmande arter kan bl.a. vara:

  • Prioritering av invasiva arter med hjälp av snabb riskbedömning
  • Riskbedömning av art som redan förekommer i Finland
  • Riskbedömning av art som sprids utan mänsklig avsikt men som tillsvidare inte förekommer i Finland
  • Riskbedömning av art som förflyttas av människan men som tillsvidare inte förekommer i Finland
  • Riskbedömning av enskild spridningsled
  • Riskbedömning av enskilt företag eller enskild bransch
  • Riskbedömning av enskild politikåtgärd

Riskbedömning står i nära växelverkan med riskhantering. Vid en riskanalys bildar man sig en uppfattning av risken (riskbedömning), förmedlas denna uppfattning till den behöriga aktören (riskkommunikation) och kontrolleras risken till exempel med hjälp av lagstiftning, tillsynsåtgärder, frivilliga arrangemang eller tillståndsvillkor (riskhantering).

Riskbedömningen kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Resultatet av en kvantitativ riskbedömning presenteras i form av siffror. En kvalitativ riskbedömning kan innehålla kvantitativa delar (numeriska värden, matematiska metoder), men resultatet läggs fram verbalt. I anslutning till en riskbedömning kan man också bedöma vilka kontrollåtgärder som är mer ändamålsenliga med hänsyn till kostnaderna och effekterna.

Länkar till inhemska och internationella riskbedömningar: