Anvisningar och handledningar

Kartor

 • Kartunderlaget ”Världskarta” som använts för kartorna i portalen grundar sig på det öppna projektet ”Openstreetmap”. Förklaringar till kartbeteckningarna finns här.

Delegationen för frågor om hantering av främmande arter, framställningar (på finska)

 • Lämna främmande arter bakom gränsen – Anvisningar för resenärer och kunder till webbutiker, maj 2015. – Ta inte med dig växter hem från resor i utlandet. Undvik också att införa sällskapsdjur. Gynna inhemska webbutiker. Iaktta försiktighet. – Ladda ned framställan
   
 • En övergiven katt är en invasiv främmande art, maj 2015. – En förvildad katt fångar ursprungliga arter i naturen – Ladda ned framställan
   
 • Hantera trädgårdsavfallet rätt – förhindra spridning av främmande arter, oktober 2014. Främmande växter sprider sig med trädgårdsavfall. Hur ska jag hantera trädgårdsavfallet på rätt sätt? Hantering av vattenväxtavfall. Varför är det viktigt att bekämpa främmande arter? – Ladda ned framställan
   
 • Anvisningar till plantbutiker om försäljning av främmande växter, oktober 2014. Varnande exempel från andra länder i Europa. Övervakning är viktig. Bra produktdeklarationer och skyltning innehåller information om riskerna. Ersättande arter i stället för invasiva främmande växter. Samarbete med andra aktörer. – Ladda ned framställan

Torjutaan yhdessä haitalliset vieraslajit (Gemensam bekämpning av invasiva främmande arter)

Har du invasiva främmande arter på besök i trädgården?

 • Hur känner du igen och bekämpar jätteloka, blomsterlupin, vresros eller jättebalsamin i din trädgård? Hur ser en spansk skogssnigel ut?

Ladda ned broschyrerna genom att klicka på pärmbilden:

Jättiputki - erittäin vaarallinen vieraslaji -esitePuutarhan vieraslajit haitalliset -esite

Handbok om främmande arter i Östersjön

Handboken för bestämning av främmande arter i Östersjön omfattar både djur och växter: blötdjur, myggor i brackvatten, djurplankton, skaldjur i den grunda strandzonen, kammaneter samt rödsträfse och kärlväxter. Grupperna nässel- och mossdjur, pansarflagellater eller maskar ingår inte i handboken eftersom det är mycket svårt eller till och med omöjligt att bestämma dessa arter utifrån morfologin. Utöver arter som redan har påträffats i Finland innehåller handboken arter som man bedömer att eventuellt kommer att sprida sig till Finland från andra delar av Östersjön eller längre bort ifrån. I handboken beskrivs sammanlagt 38 arter. Den är avfattad som en publikation som på grund av den stora filstorleken kan bläddras och laddas ned i delar via den här portalen.
Gå till handboken

Bra praxis behövs för bekämpningen av jätteloka, jättebalsamin och vresros

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har publicerat en rapport om erfarenheter och lokalt beprövade metoder i anslutning till bekämpning av jätteloka, jättebalsamin och vresros. Informationen i rapporten hjälper även andra regioner att planera bekämpningen av främmande arter och beräkna kostnaderna för den.

Bekämpning av främmande arter i Sydvästra Finland – Bra praxis