Helsingin kaupungin vieraslajitoimenpiteitä toteutettu hyvin

Helsingin vieraslajilinjauksessa vuosille 2015 ja 2016 esitetyistä toimenpiteistä suurin osa on toteutunut tai käynnistynyt. Ensimmäisten toimenpiteiden joukossa oli vieraslajirekisterin valmistelu. Se valmistui vuonna 2015 ja vuonna 2016 siihen suunniteltiin täydennyksiä käyttäjien kokemusten pohjalta. Kohteita rekisteriin on kertynyt yli 1000 ja niistä noin 150:ssä on erittäin haitallisiksi luokiteltuja lajeja.

Vuonna 2016 tehtiin vieraslajien torjuntatoimenpiteiden priorisointisuunnitelma. Sen mukaisesti torjunta kohdennetaan arvokkaille luontokohteille ja haitallisimpiin lajeihin. Ensisijaisesti hävitettäviä kasvilajeja on suunnitelmassa 25. Tähän saakka on torjuttu vain kolmea erittäin haitallista kasvilajia. Torjuttavia on eläinlajeja viisi. Lisäksi suunnitelmassa on kasvilajien inventointitiedot 13 arvokkaalta kasvillisuusalueelta, joille vieraslajien torjunta lähivuosina keskitetään. Luonnonsuojelualueilla toimitaan hoito- ja käyttösuunnitelmien ja metsissä luonnonhoitosuunnitelmien mukaisesti.

Puistokummitoiminnan yhteydessä asukkaita on kannustettu vieraslajien torjuntatyöhön. Myös tiedottamalla pyritään innostamaan asukkaita torjuntaan. Lisäksi on annettu neuvontaa ja kaupungin työntekijöille on järjestetty koulutusta.

Vieraslajien torjuntaan käytettyjä resursseja ei ole kaikilta osin ole pystytty esittämään yksityiskohtaisesti. Tehtyjen arviointien mukaan kaupungin panostus on ollut noin 340 000 euroa vuonna 2016. Vuonna 2015 kaupunki käytti vieraslajien torjuntaan 397 000 euroa.

 

Ympäristölautakunta 7.3.2017.  HEL 2012-017199 T 11 01 04

Päätös: Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Helsingin vieraslajilinjauksen toteutumistilanteen vuonna 2016.

Liitteet:

  1. Vieraslajilinjauksen toteutuminen 2016
  2. Vieraslajien torjunnan priorisointisuunnitelma