EU:n vieraslajiasetus loppusuoralla

EU on loppusuoralla hyväksymässä asetusehdotusta haitallisista vieraslajeista (Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta). Tavoitteena on, että lopullinen hyväksyntä tapahtuisi kesän aikana, ja asetus astuisi voimaan 1.1.2015. Asetuksen toimenpiteiden avulla tarkoituksena on ehkäistä uusien haitallisten vieraslajien pääsyä EU:n alueelle sekä tehostaa toimia alueelle jo asettuneiden lajien suhteen.

Asetusehdotuksen mukaan komissio valmistelisi EU:ssa merkityksellisesti haitallisten vieraslajien luettelon. Luettelon olisi määrä valmistua vuoden kuluessa asetuksen hyväksymisestä. Näiden luettelossa olevien EU:ssa eniten ongelmia aiheuttavien haitallisten vieraslajien maahantuonti, myynti, kasvatus, käyttö ja levittäminen kiellettäisiin kokonaan. Kiellon valvomiseksi EU-maiden olisi järjestettävä rajatarkastuksia ja otettava käyttöön valvontajärjestelmä, jolla kielletyt lajit havaittaisiin. Jäsenvaltioiden olisi myös ryhdyttävä toimenpiteisiin, joiden avulla ne havaitsisivat EU:n alueelle tahattomasti tulevat vieraslajit.

Mikäli luettelossa olevan vieraslajin havaitaan levinneen EU:n alueelle, olisi havainnon tehneen EU-maan ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin lajin leviämisen estämiseksi. Sellaisten EU:n vieraslajiluettelossa olevien vieraslajien osalta, jotka ovat jo laajalle levinneitä EU:ssa, olisi jäsenmaiden ryhdyttävä erilaisiin torjuntatoimiin tilanteen pitämiseksi hallinnassa.

EU:n vieraslajiasetuksen valmisteluun ryhdyttiin, koska kyseessä on kasvava ongelma. Uusia vieraslajeja leviää Eurooppaan lisääntyneen kansainvälisen kaupan ja matkailun myötä. Ilmastonmuutos voi pahentaa tilannetta entisestään. Nähtiin tarpeellisen, että kaikkialla EU:ssa vallitsevat yhdenmukaiset säännöt haitallisten vieraslajien torjunnan suhteen. Haitalliset vieraslajit leviävät yli kansallisten rajojen ja nykyiset kansalliset toimenpiteet ovat olleet liian hajanaisia ollakseen tehokkaita.

EU-komission vieraslajisivut:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

Kuva: