Bakgrund om främmande arter

Främmande arter är arter som har spridits från sitt naturliga utbredningsområde till nya områden antingen avsiktligt eller oavsiktligt.Spansk skogssnigel. Fotograf: Ilmari Valovirta

 

Främmande arter kan orsaka skador för miljön och ekosystemtjänsterna, men också ekonomiska skador genom att de påverkar människors, djurs eller växters hälsa eller värdet på fastigheter. Skadorna kan också vara av social eller estetisk karaktär. Främmande arter som orsakar sådana tydliga skador kallas invasiva främmande arter.

I Finland har 157 invasiva främmande arter identifierats. Dessa orsakar klara direkta eller indirekta olägenheter. Största delen av de invasiva främmande arterna, över 100 arter, är främmande arter inom jord- och skogsbruket. Av de invasiva främmande arterna i de övriga grupperna förekommer 5 arter i Finlands territorialvatten i Östersjön, 5 arter i insjöarna, 6 arter är marklevande ryggradsdjur, 24 arter är främmande växter i markomgivningar och 9 arter är främmande skadedjur som förekommer inomhus.

Vidare har man identifierat 123 invasiva främmande arter som bör bevakas eller lokala invasiva främmande arter som kan orsaka direkta eller indirekta olägenheter. Ungefär en tredjedel av dessa hör till de främmande arterna inom jord- och skogsbruket. Till dessa invasiva arter som klassificerats som arter som bör bevakas eller som är lokalt invasiva hör både arter som redan förekommer i Finland och arter som konstaterats skadliga utanför Finland. Största delen av de invasiva främmande arter som bör bevakas eller som är lokala arter förekommer redan i Finland.

I april 2012 färdigställdes den nationella strategin för främmande arter. Den bärande tanken i strategin är att förebygga de olägenheter och risker som invasiva främmande arter orsakar naturen i Finland, ett hållbart nyttjande av naturresurserna, näringarna samt samhällets och människornas välbefinnande. Statsrådets principbeslut

Den invasiva främmande arten bäckröding (c) Lari Veneranta