Nationell strategi för främmande arter

Statsrådets principbeslut om en nationell strategi för främmande arter godkändes 15.3.2012. Den bärande tanken i strategin är att förebygga de olägenheter och risker som invasiva främmande arter orsakar naturen i Finland, ett hållbart nyttjande av naturresurserna, näringarna samt samhällets och människornas välbefinnande. Målet är att minimera de hot och olägenheter som orsakas av invasiva främmande arter som förekommer i eller eventuellt anländer till Finland.

De åtgärder som läggs fram i strategin gäller invasiva främmande arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har spridit till naturen i Finland. Arterna orsakar olägenheter allteftersom de sprider sig okontrollerat. Strategin strävar efter att förhindra att nya invasiva främmande arter som sprider sig okontrollerat ens ska nå landet.

Den nationella strategin för främmande arter bereddes som ett omfattande samarbete mellan den tillsatta arbetsgruppen och de experter som anlitades. Över 100 experter medverkade i arbetet. I anslutning till strategin finns ett omfattande bakgrundsmaterial och ett åtgärdsprogram.

 

Niemivuo-Lahti, Johanna. 2012. Kansallinen vieraslajistrategia. (Referat: Nationell strategi för främmande arter). Jord- och skogsbruksministeriet. 126 s. SBN 978-952-453-724-7 (tryckt), ISBN 978-952-453-725-4 (nätpublikation),

Referat
 
Målet med den nationella strategin är att begränsa de skador och risker som främmande arter orsakar i Finlands natur och att säkra en hållbar användning av naturresurser och näringar. Målet är att skadliga främmande arter bekämpas så tidigt som möjligt eftersom det är effektivast och betydligt billigare.
 
I början av år 2011 identifierades det enligt expertbedömningen 157 skadliga främmande arter i Finland som orsakar klara direkta eller indirekta negativa effekter av olika slag. Av dessa skadliga främmande arter är de flesta, 108 arter, ett hot mot jord- och skogsbruket. Av de övriga skadliga främmande arterna finns fem i Finlands territorialvatten i Östersjön,fem iinsjöar,sex arter är marklevande ryggradsdjur, 24 är främmande växter och nio arter förekommer inomhus. Vidare har man identifierat ca 123 arter som inte hör till de ursprungliga arterna i vårt land och som man måste hålla under uppsikt eller som utgör ett lokalt hot. Förutom de skadliga växtskadegörarna, dvs. arter som ska hållas i karantän (37 arter), har vresros, kräftpest, jätteflokorna, spansk skogssnigel och mink klassats som särskilt skadliga främmande arter som kräver omedelbara åtgärder. Det krävs åtgärder för att minska de skadliga effekterna av främmande arter. I åtgärdsprogrammet för den nationella strategin för främmande arter ingår 16 olika åtgärdspaket. Enligt programmet måste man: se till att lagstiftningen om främmande arter är heltäckande, tillsätta ett expert- och uppföljningsorgan vars uppgift är att följa upp åtgärdernas effekter och se till att arbetet fortskrider, genomföra informationsverksamhet och utbildning om främmande arter, skapa en internetportal för främmande arter, skapa ett system som förvarnar och möjliggör en tidig upptäckt och bekämpning. Enligt målen i åtgärdsprogrammet ska man också utveckla vidare det nationella systemet för riskbedömning kring främmande arter, öka forskning om främmande arter, speciellt behövs det forskning som betjänar riskbedömningen. Vidare ska man skapa en beredskap som gör det möjligt att hindra att främmande arter invaderar inland, vara beredd och sätta in snabba insatser för att hindra en vidare spridning av de invaderande skadliga arterna och uppmuntra medborgare till frivilliga insatser för att bekämpa skadliga främmande arter. I enlighet med åtgärdsprogrammet ska man därtill utveckla finansieringskällor när det gäller att bekämpa främmande arter samt se till att främmande arter inte sprids via Finland till andra länder och att Finland även agerar internationellt för att stoppa spridningen av främmande arter. De viktigaste åtgärderna omfattar bekämpning av skador orsakade av främmande arter i Östersjön och i insjövatten, främmande marklevande ryggradsdjur och skadliga främmande växtarter i markmiljöer. Strategin innehåller målet att helt utrota jätteflokor i Finland under de följande 10 - 20 åren.
 
Statsrådets principbeslut om nationell strategi för främmande arter godkändes 15.3.2012.
 
Nyckelord: främmande art, skadlig främmande art, regionalt eller lokalt skadlig främmande art, främmande arter i Östersjön, främmande arter i insjövatten, främmande marklevande ryggradsdjur, främmande växtarter i markmiljö,främmande arter inom jord- och skogsbruket, främmande skadegörare inomhus
 
-n)