Lagstiftning

>

Lagen 1709/2015 och förordningen 1725/2015 om främmande ämnen trädde i kraft 1.1.2016.

I Finland har lagar om invasiva främmande arter stiftats och verkställts för vissa branscher.

Om främmande arter bestäms bland annat i jaktlagen (615/1993), lagen om fiske (286/1982), lagen om djursjukdomar (441/2013). Om bekämpning av växtskadedjur bestäms i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003), lagen om plantmaterial (1205/1994) och lagen om handel med utsäde (728/2000).

Även skogslagen (1093/1996), lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) kan tillämpas på främmande arter.

Utöver dessa kan man anse att även följande lagar indirekt berör främmande arter: lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002), djurskyddslagen (247/1996), Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (866/2008), vattenlagen (264/1961), miljöskyddslagen (86/2000), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och ordningslagen (612/2003).

Lagstiftning (Finlex)

uppdaterad 2017-02-23