Kansallisen vieraslajistrategian toimenpideohjelma

Vieraslajien aiheuttamien haittojen vähentämi­nen vaatii toimijoiden välistä vastuunjakoa sekä useita erilaisia toimenpiteitä. Kansallisen vieras­lajistrategian toimenpideohjelmassa esitetään 16 erilaista toimenpidekokonaisuutta.Koloradonkuoriainen: Kuvaaja: Jari Poutanen Niistä 12 kos­kee kaikkia haitallisia vieraslajeja ja 4 on kohden­nettu eri vieraslajiryhmiin.

Strategian mukaisesti keskeistä on, että Suomes­sa esiintyvät vieraslajit ja niiden aiheuttamat hai­tat tunnistetaan ja torjuntatoimet toteutetaan kat­tavasti. Suomeen luodaan vuoteen 2020 mennes­sä järjestelmä, jonka avulla pyritään hallitsemaan vieraslajien aiheuttamia ongelmia sekä estämään haitallisten vieraslajien saapuminen maahan.

Vaikka vieraslajien aiheuttamien haittojen vähentämiseen soveltuvia säännöksiä on, vieraslajeja koskeva lainsäädäntö on puutteellinen. Siksi strategian toimenpideohjelma sisältää toimenpi­teen lainsäädännön täydentämiseksi joko nyky­säädöksiä päivittämällä tai uudella vieraslajilail­la. Strategiassa tuodaan esiin lainsäädännön on­gelmakohtina erityisesti haitallisten vieraslajien kontrolloimattomuus, viranomaisvastuiden osit­tainen puuttuminen, viranomaisten valtuuksi­en puuttuminen haitallisten vieraslajien hävittä­misessä sekä haitallisten vieraslajien esiintymis­tä koskevan ilmoitusvelvollisuuden puuttuminen. Lisäksi lainsäädäntö on puutteellista vieraslaji­en myynnissä, kaupaksi tarjoamisessa tai levittä­misen sääntelyssä, kestävän käytön periaatteista poikkeamisessa haitallisten vieraslajien vähentä­misessä, kala- ja rapuistutusten ilmoitusvelvolli­suudessa sekä pölyttäjäpistiäisten tuonnin ja käy­tön sääntelyssä.

Keskeisellä sijalla vieraslajien aiheuttamien hait­tojen torjumisessa on kansalaisten tietoisuuden lisääminen haitallisista vieraslajeista ja niiden torjuntakeinoista. Toimijoiden yhteistyönä käyn­nistetään vieraslajeja koskeva viestintä ja koulu­tus. Lisäksi kannustetaan vapaaehtoisiin kansa­laistoimiin haitallisten vieraslajien torjunnassa.

Toimenpideohjelma sisältää toimenpiteen, joka koskee vieraslajeja koskevan asiantuntija- ja seu­rantaelimen perustamista. Tällaisen toimielimen tehtäviin kuuluu muun muassa vieraslajeja koske­vien toimenpiteiden seuranta ja koordinointi, toi­miminen viranomaisten tukena sekä koordinoin­titehtävät EU:n suuntaan.

Suomessa on eri organisaatioilla omiin tarpeisiin­sa tiedonkeruumenettelyjä lajihavainnoista, mut­ta ne eivät palvele sellaisinaan vieraslajikysymyk­siä koskevia tarpeita. Vieraslajeja koskevan tiedon kokoamiseksi, levittämiseksi ja hyödyntämiseksi toimenpideohjelma sisältää toimenpiteen vieras­lajiportaalin perustamiseksi. Toimiva varhaisva­roitusjärjestelmä ja vieraslajien seurannan järjes­täminen ovat ratkaisevia edellytyksiä vieraslajien tuloksekkaalle torjunnalle.

Seuranta- ja tutkimustiedon hyödyntämiseksi ja sen kanavoimiseksi lainsäädäntöön, valvontaan ja tiedottamiseen tarvitaan toimiva riskinarvioin­tijärjestelmä. Tavoitteena on parantaa valmiuksia arvioida vieraslajien aiheuttamaa riskiä ja toteut­taa riskinhallintatoimenpiteitä nopeallakin aika­taululla. Toimenpideohjelma sisältää toimenpi­teen kansallisen vieraslajeja koskevan riskinarvi­ointijärjestelmän kehittämiseksi.

Toimenpideohjelma sisältää myös toimenpiteitä vieraslajitutkimuksen lisäämiseksi ja tutkimuk­sen suuntaamiseksi palvelemaan riskinarviointia ja riskienhallintaa.

Lainsäädännön täydentämisellä ja riittävillä voi­mavaroilla luodaan edellytykset estää vierasla­jien maahantulo ja käynnistää maahan päässei­den vieraslajien nopeat torjuntatoimet. Eräänä toimenpideohjelman toimenpiteenä on uusien rahoitusmekanismien selvittäminen vieraslajien torjumiseksi ja aiheuttaja maksaa -periaatteen to­teuttamiseksi.

Suomen tulee varmistaa, ettei sen kautta leviä hai­tallisia vieraslajeja rajojen yli. Suomen tulee toi­mia kansainvälisesti vieraslajien aiheuttamien haittojen torjumiseksi.

Kansallinen vieraslajistrategia sisältää tavoitteen hävittää jättiputket kokonaan Suomesta seuraa­van 10-20 vuoden aikana. Jättiputkien hävittä­mishankkeen on tarkoitus toimia myös pilotti­hankkeena ja mallina muiden lajien vastaavaan torjuntatoimintaan.

Kansalaisilla on tärkeä rooli vieraslajiongelman hallinnassa. Vastuullisella lemmikkien pidolla ja esimerkiksi puutarhajätteiden asianmukaisella käsittelyllä voidaan ehkäistä vieraslajien leviämis­tä. Kansalaisten ja järjestöjen merkitys vieraslaji­en torjuntatalkoissa on suuri ja siihen tulee edel­leen kannustaa.