Heitteille jätetty kissa on haitallinen vieraslaji - Villiintynyt kissa saalistaa luonnossa alkuperäisiä eläimiä

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta muistuttaa, että kissoja ei saa koskaan jättää heitteille luontoon. Villiintynyt kissa on tehokas saalistaja, joka pyydystää kaiken ruokansa luonnosta. Kansallisen vieraslajistrategian  luokituksen mukaan kissa on villiintyneenä haitallinen vieraslaji, joka ei kuulu Suomen luontoon. Älä siis ota kesäkissaa ja jätä sitä syksyn tullen heitteille.

Vieraslajineuvottelukunta muistuttaa myös, että taajama-alueilla kissojen on ulkona oltava valvonnassa. Vapaana kulkeva kissat toivat Turun alueella kotiin keskimäärin neljä saaliseläintä kuussa. Kissat eivät kuitenkaan tuo kaikkia saalistamiaan eläimiä kotiin, joten todellisuudessa niiden tappamien eläinten määrä on suurempi. Täysin villiintyneet kissat saalistavat 4-5 kertaa enemmän kuin kotikissat.

Suurin osa kissan tappamista eläimistä on jyrsijöitä, joiden joukossa on hiirien, rottien ja myyrien lisäksi myös oravia ja liito-oravia. Noin neljännes saaliista oli Turun alueella lintuja, maaseudulla lintujen osuus oli hieman pienempi. Puutarhoissa ja lintulaudoilla vierailevat linnut ovat usein melko pelottomia ja helppoja saaliita kissoille, joten kissojen saalistuksella voi olla merkittävä vaikutus erityisesti pihoilla ja puutarhoissa viihtyviin varpuslintuihin. Kissat pyydystävät myös sammakoita, sisiliskoja ja vaskitsoja. Kissa voi myös levittää vaarallista toxoplasma-loista.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan esitys Heitteille jätetty kissa on haitallinen vieraslaji

 

Lisätietoa:

  1. Metsästyslain (615/1993) 85§:ssä säädetään kissan huolenpidosta. Säädöksen mukaan kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty. Metsästyslain 1 luvun 5§:n mukaan villiintyneeseen kissaan sovelletaan samoja säännöksiä kuin mitä sovelletaan rauhoittamattomiin eläimiin eli villiintynyttä kissaa saadaan pyydystää ja se voidaan tappaa metsästyslaissa säädetyllä tavalla kuten muitakin rauhoittamattomia eläimiä.
  2. Järjestyslaki (2003; luku 4, 14§): Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on 1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä sekä 2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195). Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa.
  3. Euroopan neuvoston lemmikkieläinsopimuksen (Valtiosopimukset 49/1992) 1. artiklan mukaan koditon kissa on heitteille jätetty tai hylätty.
  4. Turun kissatutkimus: Kaarina Kauhala, Luke, p. 0295 327 692 tai Timo Vuorisalo, Turun yliopisto, p. 040 5540079. Julkaisu: Free-ranging house cats in urban and rural areas in the north: useful rodent killers or harmful bird predators? Folia Zoologica 64(1):45-55.

 

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta:

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Neuvottelukunnan tehtävät perustuvat valtioneuvoston 15.3.2012 tekemään periaatepäätökseen Kansallisesta vieraslajistrategiasta.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tärkeimpinä tehtävinä ovat vieraslajistrategian ja lainsäädännön toimeenpanon seuranta ja koordinointi. Neuvottelukunta seuraa vieraslajien levinneisyyttä ja haitallisuutta sekä torjuntatoimenpiteiden edistymistä. Lisäksi neuvottelukunta tekee ehdotuksia ja esityksiä tarvittavista toimenpiteistä ja riskinarvioinneista sekä ylläpitää vieraslajien luetteloita. mmm.fi/vieraslajiasioiden-neuvottelukunta

Kuva: