Vieraslajien riskinarviointi

Osa vieraslajeista voidaan luokitella haitallisiksi. Haitalliset vieraslajit saattavat aiheuttaa haittaa ympäristölle, taloudelle tai yhteiskunnalle. Jotta vieraslajien haitallisuutta voitaisiin selvittää ja haitan määrää arvioida, käytetään apuna niin kutsuttua riskinarviointia. Riskinarvioinnin avulla esimerkiksi vastustustoimet on mahdollista mitoittaa oikein suhteessa lajin aiheuttamaan riskiin.

Riski mielletään yleisesti jonkin epäsuotuisan tapahtuman todennäköisyydeksi sekä sen vaikutuksiksi esimerkiksi talouteen, ympäristöön ja terveyteen. Riskiin liittyy siis olennaisesti sekä tapahtuman todennäköisyys että sen seuraukset. Epäsuotuisa tapahtuma voi olla esimerkiksi jonkin vieraslajin invaasio. Riskin suuruudesta on mahdollista saada tietoa päätöksenteon tueksi tekemällä riskinarviointi.

Riskinarviointi on tieteellinen prosessi, joka sisältää vaaran systemaattisen tunnistamisen ja kuvaamisen, altistuksen arvioinnin sekä riskin kuvaamisen. Altistuksella tässä yhteydessä tarkoitetaan vieraslajin maahantulon, asettumisen, leviämisen sekä vaikutusten todennäköisyyksiä ja suuruusluokkia.

Vieraslajeihin liittyviä erilaisia riskinarviointeja voivat olla esimerkiksi:

  • Haitallisten lajien priorisointi nopean riskinarvioinnin avulla
  • Suomessa jo esiintyvän lajin riskinarviointi
  • Suomessa esiintymättömän tahattomasti kulkeutuvan lajin riskinarviointi
  • Suomessa esiintymättömän tarkoituksella siirreltävän lajin riskinarviointi
  • Yksittäisen leviämisväylän riskinarviointi
  • Yksittäisen yrityksen tai toimialan riskinarviointi
  • Yksittäisen politiikkatoimenpiteen riskinarviointi

Riskinarviointi on läheisessä vuorovaikutuksessa riskinhallinnan kanssa. Riskianalyysissa muodostetaan käsitys riskistä (riskinarviointi), viestitään tästä käsityksestä asianosaisille toimijoille (riskiviestintä) sekä hallitaan riskiä esimerkiksi lainsäädännön, valvontatoimien, vapaaehtoisten järjestelyjen tai lupaehtojen avulla (riskinhallinta).

Riskinarviointi voi olla kvantitatiivista tai kvalitatiivista. Kvantitatiivisen riskinarvioinnin tulos esitetään määrällisenä, numeerisina arvioina. Kvalitatiivinen riskinarviointi voi sisältää kvantitatiivisia osia (numeerisia arvoja, matemaattisia menetelmiä), mutta sen tulos ilmoitetaan sanallisesti. Riskinarvioinnin yhteydessä voidaan lisäksi arvioida kustannuksiltaan ja vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisimpia hallintatoimia.

Linkkejä kotimaisiin ja kansainvälisiin riskinarviointeihin:

Päivitetty 23.2.2017