Vieraslajien torjuntaa halutaan tehostaa uudella lailla

Kurtturuusu Hallitus antoi  22.10.2015  eduskunnalle esityksen laiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Tarkoituksena on estää haitallisimpien vieraslajien maahantuonti, niiden kasvattaminen tai päästäminen ympäristöön. Vieraslajilain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.   Uuden lain taustalla on EU:n vieraslajiasetus, jolla torjutaan haitallisia vieraslajeja koko unionin alueella. Vieraslajia pidetään erityisesti haitallisena, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta. EU:n tasolla valmistellaan haitallisten vieraslajien luetteloa, jonka on määrä valmistua tämän vuoden aikana.

Kansallisessa vieraslajilaissa säädettäisiin EU-asetukseen kuuluvien lajien lisäksi muista vieraslajeista, joista voi aiheutua vahinkoa erityisesti Suomen oloissa. Tällaisista kansalliseen luetteloon otettavista vieraslajeista ja niiden tuonti- ja muista kielloista säädettäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksella. Kansallisen luettelon valmistelu on käynnistymässä.

Vieraslajilaissa korostetaan maanomistajien ja ammattimaisten toimijoiden vastuuta. Maanomistajan pitäisi hävittää kiinteistöllä esiintyvä haitallinen vieraslaji tai rajoittaa sen leviämistä, jos esiintymästä voisi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai ihmisten terveydelle.

Lue Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 22.10.2015 tästä: Uusi laki haitallisten vieraslajien torjumiseksi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, puh. 0295 162 456
neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, puh. 0295 162 259
sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
 

Hallituksen esitys sekä lausuntoyhteenveto:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta: