Kehitteillä kansallinen vieraslajien seurantajärjestelmä

Kuva: Ilmari Valovirta, CC-BY-NC-4.0 espanjansiruetana

Vieraslajiportaalin yhteyteen kehitettävän haitallisten vieraslajien seurantajärjestelmän avulla kerätään ja kirjataan tietoa haitallisten vieraslajien esiintymisestä ympäristössä. Portaalin esiintymiskartoille kootaan järjestelmän avulla tietoja useista kansalaishavainto- sekä viranomaisjärjestelmistä.

Vieraita kasvi- ja eläinlajeja on levinnyt maahamme ihmistoiminnan myötä vahingossa sekä tarkoituksellisesti esimerkiksi puutarhakasvien tuonnin myötä aikana, jolloin näistä lajeista koituvia haittoja luonnonympäristölle ei vielä tunnettu. Seurantajärjestelmällä pyritään vähentämään haittoja havaitsemalla ne mahdollisimman aikaisin.  Haitallisten vieraslajien seuranta tehostuu merkittävästi, jos seuranta-aineistoa kerätään laajasti yhdessä järjestöjen, viranomaisten ja kuntien toimesta. Seurannan tavoitteena torjua haitallisten vieraslajien leviämistä Suomessa, rajanaapurien välillä sekä koko EU:n alueella.

Seurannan lisäksi järjestelmään koottavien aineistojen avulla voidaan arvioida torjuntatoimien onnistumista ja tehokkuutta. Torjunnan tavoittee

na on vähentää vieraslajien haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisesti myös ihmisten tai eläinten terveyteen. Tiedon avulla on mahdollista entisestään tehostaa ja kohdentaa torjuntatoimenpiteitä sekä havainnointia ja seurantaa paikkoihin, joissa leviäminen on todennäköisintä.

Uusien vieraslajien ilmaantumista seurataan tulevaisuudessa järjestelmän yhteydessä toimivan varhaisvaroitusmekanismin avulla. Tavoitteena on, että haitallisen vieraslajien yhden tai useamman yksilön esiintyminen Suomessa tai sen lähialueilla ehditään todeta jo ennen, kuin laji on levinnyt laajalle ja, että siitä voidaan nopeasti viedä tieto eteenpäin asiasta vastaaville viranomaisille.

Lisäksi hankkeessa kartoitetaan haitallisten vieraslajien leviämisväyliä eli reittejä tai mekanismeja, joiden kautta haitallisia vieraslajeja voi levitä tahattomasti ihmisen toimesta.  Esimerkiksi liikennevälineiden, kuten laivojen painolastivesissä tai runkoon kiinnittyneinä, raaka-aineiden ja materiaalien, kuten käsittelemättömän raakapuutavaran ja puutarhakasvien, sekä välineistön mukana siirtyy haitallisia vieraslajeja alueelta toiselle. Tarkoituksena on selvittää ne haitallisten vieraslajien merkittävimmät tahattomat leviämisen reitit, joiden hallitsemiseksi tarvitaan erityistä suunnitelmaa toimenpiteistä, joilla leviäminen voidaan estää.

Hankkeen aikana haitallisten vieraslajien torjunnan ja seurannan kansallista ja muiden maiden välistä yhteistyöverkostoa vahvistetaan eri toimijoiden välillä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja verkostoyhteistyön laajentaminen Suomen rajojen ulkopuolelle.

EU:n vieraslajiasetus edellyttää seurantajärjestelmän kehittämistä. Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen sekä Suomen ympäristökeskus kehittävät järjestelmää ja kokoavat aineistoja yhteen MMM:n tutkimus- ja kehittämisrahoituksella vuosien 2015-2016 aikana.

Vieraslajiportaalin toimintaan liittyvät kysymykset ja ehdotukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen vieraslajiportaali@luke.fi