Lainsäädäntö

Vieraslajilaki 1709/2015 ja vieraslajiasetus 1725/2015 tulivat voimaan 1.1.2016.

  • tiedote 7.12.2015
  • Lain tarkoitusta ja sen pykäliä selostetaan hallituksen esityksessä. Ks esimerkiksi sen yksityiskohtaiset perustelut s. 35 - Hallituksen esitys 82/2015
  • Lain ja asetuksen englanninkieliset käännökset on julkaistu 6.6.2016

Suomessa on eräillä toimialoilla voimassa ja toi­meenpantuna haitallisia vieraslajeja koskevaa lainsäädäntöä.

Vieraslajeista säädetään muun muassa metsästyslaissa (615/1993), kalastuslaissa (286/1982), eläintautilaissa (441/2013) sekä kas­vintuhoojien torjumisen osalta laissa kasvinter­veyden suojelemisesta (702/2003), taimiaineis­tolaissa (1205/1994) sekä siemenkauppalaissa (728/2000).

Myös metsälakia (1093/1996), la­kia metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (263/1991) sekä lakia metsänviljelyaineiston kau­pasta (241/2002) voidaan soveltaa vieraslajeihin.

Näiden lisäksi vieraslajeja voidaan katsoa koske­van myös välillisesti laki hukkakauran torjunnas­ta (185/2002), eläinsuojelulaki (247/1996), maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen tuon­nista (866/2008), vesilaki (264/1961), ympäristön­suojelulaki (527/2014), laki vesienhoidon järjestä­misestä (1299/2004), sekä järjestyslaki (612/2003).

Katso myös Ruokaviraston Karanteenilajiluettelo

Lainsäädäntö (Finlex)